POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 3. studenog 2016. godine drugi Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2016. godini.

Ukupna vrijednost alociranih sredstva iznosi 5.307.000, 00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su: mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

Sufinanciraju se prihvatljivi troškovi:

 • MJERA 1: Ulaganja u proizvodnu tehnologiju s intenzitetom potpore do 50% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 400.000,00 HRK
 • MJERA 2:  Ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s intenzitetom potpore do 70% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 200.000,00 HRK te
 • MJERA 3:  Nastup na sajmu ili izložbi s intenzitetom potpore do 80% ukupno prihvatljivog troška, a maksimalnom vrijednosti do 100.000,00 HRK.

U okviru Javnog natječaja jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu za samo jednu provedbenu mjeru.

Javni natječaj otvoren je do 18. studenog 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo 1 objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.
Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave te osnovne i srednje škole.
Prihvatljivi partneri na projektu mogu biti visoka učilišta, znanstvene organizacije, udruge, zadruge, trgovačka društva i javne institucije odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu prijaviti su jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama, izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih  modela i oblika rada, praćenja i poticanja  (potencijalno) darovitih učenika.

Ukupna financijska alokacija iznosi 10.000.000,00 kn od čega 85% čine sredstva EU dok 15% čine sredstva državnog proračuna RH. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviša 1.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova projekta te sufinanciranje od strane prijavitelja nije potrebno.

Trajanje projekta: od 16 do 24 mjeseca.

Rok za prijavu: 12. 12. 2016.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte suradnje“. Potprogram Kultura pruža potporu projektima koji su usredotočeni na:

 • Transnacionalnu mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturi
 • Razvoj publike
 • Izgradnju kapaciteta – digitalizacija
 • Izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
 • Izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Programi su otvoreni europskim kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijedloga. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na ovaj poziv. Prihvatljive aktivnosti su sve one aktivnosti koje nastoje postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura. Više informacija možete vidjeti OVDJE.

OBZOR 2020. – OTVORENI NATJEČAJI ZA 2017. GODINU

Europska komisija objavila je otvaranje novih natječaja u okviru društvenog izazova Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomija za 2017. godinu:

E-SAVJETOVANJE O NACRTU POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU VRTIĆA I ŠKOLA

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije.

U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za provedbu aktivnosti pripreme i provedbe energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 152.000.000,00 kuna. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poziva sve zainteresirane da svoje prijedloge na Nacrt Poziva  i nadopune teksta dostave zaključno do 21. listopada 2016. godine.

Nacrtu Poziva možete pristupiti na portalu e-Savjetovanja.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 17. listopada 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva dodjeljivati će se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji, uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:  GRUPA 1 - ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade; GRUPA 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Javni poziv je otvoren od 17.10.2016. do 16.01.2017. godine.  Više informacija možete naći ovdje.

OBZOR 2020. – OTVORENI NATJEČAJI ZA 2017. GODINU

Europska komisija objavila je otvaranje novih natječaja u okviru društvenog izazova Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomija za 2017. godinu:

130.000 kuna za pčelarske udruge

Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 130.000 kuna pčelarskim udrugama na svom području za prihranu pčelinjih zajednica čiji je opstanak ugrožen nepovoljnim klimatskim prilikama. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do 25. listopada 2016. godine. Korisnici županijske donacije mogu biti organizacije poljoprivrednih proizvođača koji se bave pčelarskom proizvodnjom (pčelarske udruge), koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, a čiji su članovi nositelji odnosno odgovorne osobe upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, a imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a sve dodatne informacije, tekst natječaja i potrebne obrasce možete naći ovdje. Za dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na slijedeće brojeve telefona: 6009-426 i 6009-466. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo s naznakom „Prijava na javni natječaj – NE OTVARAJ“, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

USKORO NATJEČAJI ZA MJERE 7.2.2., 7.4.1. I 9.1.1. IZ PRR-A

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavila je raspisivanje novih natječaja iz Programa ruralnog razvoja. Najavljeno je raspisivanje sljedećih tipova operacija:

 • 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ – od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine.
 • 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – od 23. studenog (prijave od 12. prosinca)  do 10. siječnja  2017.
 • 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ – od 4. studenog 2016. godine  do 16. siječnja  2017.

U drugoj polovici studenog očekuje se i raspisivanje natječaja za mjeru 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, podmjeru 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“. Svi natječaji bit će objavljeni u Narodnim novinama. Za spomenute mjere mogu se naći pravilnici na mrežnim stranicama  www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr.

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA 2016.

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

 • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
 • GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

 • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
 • za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

 • GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
 • GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Natječaj je otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017. Projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.