PROGRAM URBACT III – POZIV ZA DOBRE PRAKSE

Poziv za dobre prakse ( program URBACT III) je otvoren u razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. godine.

Proces uspostavljanja mreža odvija se u dva koraka:

prvi korak čini Poziv za dobre prakse (05.12.2016.-31.03.2017.)
Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

drugi korak čini Poziv za uspostavljanje Mreža za prijenos dobrih praksi (od 09.2017.)
Cilj poziva je uspostaviti partnerstvo oko odabrane dobre prakse koju će projektnim partnerima prenositi URBACT grad dobre prakse. Odabrani gradovi iz Poziva za dobre prakse će u rujnu 2017. godine imati priliku predstaviti se svim zainteresiranim projektnim partnerima i ostalim dionicima tijekom Festivala koji će Program u tu svrhu organizirati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Objavljen Poziv „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“

Poziv je pokrenut u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Svrha Poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:
a) priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
b) provedba projekta i
c) upravljanje projektom.

Više »

PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u vrijednosti od 196 milijuna kuna.

Sredstva iz natječaja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Provedbom projekata osigurat će se povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti.

U skladu s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“, prihvatljivi prijavitelji na natječaj su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje, a dopušteni partneri su im jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice.

Natječaj se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u privremenom modalitetu, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine u 23:59 sati, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija;
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

NATJEČAJ ZA EUROSTARS 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je na svojim stranicama zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2.

Eurostars programom potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Ciljevi programa:

 • Poticanje poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoj te jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća
 • Poticanje međunarodne suradnje poduzetnika
 • Stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji:

 • Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice
 • Nositelj projekta treba biti malo ili srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem
 • Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu: 200.000 EUR ili 70% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje projekta: maksimalno tri godine (36 mjeseci)

Opravdani troškovi:

 • Plaće zaposlenih,
 • Oprema i sitni inventar,
 • Troškovi usluga,
 • Troškovi putovanja,
 • Ostali razvojni troškovi.

Prijava se sastoji od dva koraka. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) je 20. siječanj 2017., a rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu – Bruxelles) je 2. ožujak 2017. godine.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE.

Studijsko putovanje u Barcelonu regionalnih koordinatora RRAZŽ

U sklopu EU projekta “ Iskaz interesa Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10“  financiranom iz Tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. pet djelatnika RRAZŽ sudjelovalo je na studijskom putovanju u Barceloni od 21. do 25. studenog 2016. Svrha putovanja bila je razmjena iskustva sa španjolskim korisnicima europskih fondova,  stjecanje novih znanja te uspostavljanje kontakata za buduće zajedničke projekte.

Projekt, u sklopu kojeg se odvijalo studijsko putovanje, je financiran iz Tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., njegova vrijednost iznosi ukupno 1.499.344,50 kn, od čega bespovratni dio  EU za sufinanciranje aktivnosti iznosi udio 1.274.103,62 kn. Projekta sredstva namijenjena su: jačanju i razvoju mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, savjetodavnoj potpori u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranju šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potpori jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanju kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

 

 

RRAZŽ je prijavila prekogranični projekt sa slovenskim partnerima

RRAZZ je 14. studenog 2016.g. prijavila na natječaj: Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. prekogranični   projekt :”Upoznaj baštinu s tanjurom i čašom.”

Projekt će, ukoliko bude odoboren, provoditi sljedeći partneri:  Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (vodeći), Muzej Sveti Ivan Zelina, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice i Kunst 1966, gostilna, d. o. o. a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

 Ukupna vrijednost projekta iznos: 767.826,05 EUR,  a zatraženo je sufinanciranje od  85% (652.652,13 EUR)

Ukratko o projektu:

Zajednički izazov područja Zagrebačke županije (ZŽ) i Posavja je neiskorišteni potencijal za razvoj kulturno-turističke ponude koja je trenutno u lošem stanju, nije marketinški dobro prezentirana a relevantnim  dionicima u turizmu nedostaje znanje o aktivnom očuvanju i održivom turizmu.

Glavni cilj projekta je aktivno zaštititi kulturnu baštinu ZŽ i Posavja održivim turizmom baziranim na hrani i vinu, koji će povećati broj turista.

Projekt će razviti novu prekograničnu destinaciju (revitalizirati), promovirati ju te educirati  ključne dionike o održivom turizmu što će rezultirati većim brojem posjetitelja. 

Glavni ishodi projekta su: povećanje broja posjetitelja za 2300, 3 investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu (Muzej Sveti Ivan Zelina, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Posavski muzej Brežice) , jedna nova prekogranična destinacija ( Zagrebačka županija i Posavje) , jedno poduzeće koje prima potporu i jedno poduzeće koje prima bespovratna sredstva.

Korist od projekta imat će lokalno stanovništvo i posjetitelji prekograničnog područja.

Prekogranični pristup je potreban jer se svi partneri nalaze na perifernom ruralnijem području, pojedinačno nemaju ponudu koja bi konkurirala velikim turističkim središtima i samostalno nemaju sredstva za ulaganje i promociju kulturne baštine,  a  udruživanje je logičan korak premošćivanju zajedničkih prepreka i prema putu k zajedničkom cilju. Dodana vrijednost projekta je inovativnost  u sadržaju programa za turiste, povezivanje s lokalnim malim brendovima te integracija sadašnjih malih SI-HR  turističkih ponuda u jednu novu i veću prekograničnu destinaciju  što će u konačnici potaknuti razvoj lokalne ekonomije i promovirati  hrvatsko-slovensku suradnju.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U POTPROGRAMU KULTURA

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa: „Potpora za europske projekte suradnje“.

Potprogram Kultura pruža potporu projektima koji su usredotočeni na:

 • Transnacionalnu mobilnost umjetnika i djelatnika u kulturi
 • Razvoj publike
 • Izgradnju kapaciteta – digitalizacija
 • Izgradnju kapaciteta – novi poslovni modeli
 • Izgradnju kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje

Programi su otvoreni europskim kulturnim i kreativnim subjektima koji djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje prijedloga. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti na ovaj poziv.

Prihvatljive aktivnosti su sve one aktivnosti koje nastoje postići ciljeve i prioritete određene potprogramom Kultura.

Kreirajte s nama Strategiju razvoja IKT-a Zagrebačke županije

Zagrebačka županija predstavila je nacrt prijedloga „Strategije razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije“ čiji je cilj u narednih 5 godina transformirati Županiju u „pametnu županiju“.

Strategiju je izradila tvrtka Infocumulus iz Zagreba dok su članovi ekspertnog tima Mladen Vedriš, Nedeljko Štefanić i Anita Lovrić aktivno sudjelovali u njenom kreiranju.

Strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) važan je strateški dokument koji ima za cilj stvoriti preduvjete za umrežavanje ljudi, sustava, podataka i stvari kako bi se dobila što potpunija informacija za donošenje kvalitetnih odluka koje će podržati održivi razvoj koji odgovara današnjim potrebama građana i gospodarstvenika, istovremeno čuvajući resurse i okoliš. Drugim riječima, Strategija predstavlja osnovu za daljnji razvoj, odabir razvojnih projekata i aktivnosti u skladu s mogućnostima Županije i prilikama ovisnim o okruženju, prvenstveno ovisno o dostupnosti razvojnih fondova koji će omogućiti provedbu znatno većeg broja razvojnih projekata nego što bi bilo moguće bez tih sredstava.

Iz Zagrebačke županije pozivaju svu zainteresiranu javnost da svoje komentare na nacrt prijedloga Strategije razvoja informacijske komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije – Pametna županija dostave putem obrasca na adresu elektroničke pošte: i.bosnjak@zagrebacka-zupanija.hr do 11. studenoga 2016. godine.

Više o tome pogledajte ovdje.

Bespovratno 200.000 kn poduzetnicima za usluge pisanja EU projekata

Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 200.000 kuna mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa svog područja za pokriće tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Ovim potporama želi se ojačati konkurentsku sposobnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije te ih poticati na prijavu i korištenje sredstava fondova i programa Europske unije, ali i povećati broj uspješno pripremljenih i prihvaćenih projekata županijskih poduzetnika.

Potpore će se dodjeljivati za stručnu pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva prema uvjetima natječaja među kojim ističemo da prijavitelj mora imati sjedište na području Zagrebačke županije, podmirene obveze prema zaposlenima te u trenutku podnošenja prijave na natječaj već imaju ugovorenu, naručenu ili u izradi uslugu tehničke pomoći u smislu ovog natječaja. Također, važno je da se prijavljeni projekt ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Više »

Objavljen Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+

Europska komisija objavila je Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. Ukupni proračun programa Erasmus+ za sve programske zemlje za 2017. godinu iznosi 2,16 milijardi eura, od čega je gotovo 19 milijuna eura planirano za Republiku Hrvatsku.

Erasmus+ pruža niz mogućnosti za međunarodnu mobilnost pojedinaca, suradnju između različitih organizacija u svrhu razmjene dobre prakse i stvaranja inovacija te podršku reformi politika.

Više informacija o objavljenom Pozivu s pripadajućim rokovima za prijavu aktivnosti, te Vodič kroz program Erasmus+ za 2017. možete  pronaći ovdje.