Ministarstvo turizma – javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016.

Ministarstvo turizma je s ciljem poboljšanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova i općenito srednjeg strukovnog obrazovanja u turističkom sektoru, objavilo javni poziv namijenjen srednjim strukovnim školama za promociju, jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala. Ukupno 400 tisuća kuna iz programa bit će dostupno za širok spektar projekata, od stvaranja turističkih proizvoda, promocije i uvođenja IT komunikacijskih tehnologija do razvijanja regionalnih obrazovnih centara i suradnje s međunarodnim centrima izvrsnosti. Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za razvoj novih turističkih proizvoda (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.) koji će doprinijeti jačanju konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi, a koji su temeljeni na međusektorskom povezivanju, zaštiti okoliša i uvođenju novih tehnologija, zatim za projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma, za projekte jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala kroz razvijanje regionalnih srednjoškolskih centara obrazovanja, trening centara, povezivanje s međunarodnim obrazovnim centrima izvrsnosti i dr.

Najnovije informacije o EU fondovima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije redovito objavljuje vijesti vezane uz EU fondove, edukacije i novosti koje možete pronaći ovdje. Također, objavljuje se newsletter koji uz redovite vijesti pruža i aktualne informacije u natječajima u tijeku i u najavi. Na newsletter moguće se prijaviti ovdje.

Umjetnička online platforma artsector.eu

Artsector.eu umjetnička je online platforma posvećena suvremenim umjetnicima, umjetničkim organizacijama i muzejima, posjetiteljima, stanovnicima, a funkcionira u suradnji s regijom Alpe-Adria i okolnim područjima. Artsector.eu je stvoren za razmjenu znanja i resursa, podršku inicijativama koje se bave, potiču i zastupaju zajedništvo unutar zajednice kroz umjetnost u svim njezinim oblicima. Kroz ovu platformu cilj je povezati što više umjetnika, umjetničkih organizacija, muzeja, nositelja umjetnosti, stanovnika i posjetitelja u rastuću aktivnu umjetničku mrežu. Putem te platforme moguće je pronaći potencijalne partnerske organizacije za inicijative u kulturi. Također, na artsector.eu umjetnici mogu sami iskazati svoj interes za suradnju s drugima. Za sve dodatne informacije i pitanja možete kontaktirati Michaelu Zingerle na e-mail adresu office@styriansummerart.at.

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 HRK. Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda će se zaprimati od 15. ožujka 2016. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine.Javni poziv, Upute za korisnike kao i sve ostale dokumente možete pronaći ovdje.

Natječaj Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Erasmus+

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije (EACEA) objavila je u okviru programa Erasmus+, ključne aktivnosti 3: Podrška reformi politike natječaj na temu Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (2016/C 99/05).

Ovaj poziv na dostavu prijedloga podržava projekte iz područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih kojima je cilj poboljšati i širiti inovativne dobre prakse u okviru Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snoš¬ljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene 17. ožujka 2015. („Pariška deklaracija”). Prijava podnesena na temelju ovog poziva na dostavu prijedloga mora se prvenstveno odnositi na jedan od dva sljedeća opća cilja koji treba navesti na obrascu prijave:

  1. sprečavanje nasilne radikalizacije i promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva;
  2. poticanje uključenosti osoba koje se školuju, a koje su u nepovoljnom položaju uključujući i osoba migrantskog podrijetla, uz sprečavanje i suzbijanje diskriminacije.

Ovaj poziv na dostavu prijedloga sadrži dva lota:

  • Lot 1: obrazovanje i osposobljavanje;
  • Lot 2: mladi.

Podnositelji prijava odabiru samo jedan od navedenih lotova i navode svoj odabir na obrascu za prijavu.

Više »

Najava- novi natječaji za novac iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će raspisati nove natječaje za sve tri mjere iz tzv. europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja.  Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 1,5 milijuna eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% – 80% ukupno prihvatljivih troškova. Za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave, a ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000, dok je minimalni iznos potpore po projektu EUR 5.000. Za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, a fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 1.500.000, a minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.   Za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja korisnici mogu biti: proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000, a minimalni iznos potpore po projektu je EUR 3.000. Novi natječaji bit će objavljeni u Narodnim novinama, a informacije o tome kakvi su projekti prihvatljivi za financiranje i što je sve od dokumentacije potrebno za prijavu možete pogledati ovdje.
 

7,3 milijuna kuna za komunalnu infrastrukturu

Zagrebačka županija uputila je, jedinicama lokalne samouprave na svom području, javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 7.300.000,00 kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 1. prosinca 2016. godine ili do utroška sredstava. Pravo na podnošenje prijava imaju gradovi i općine s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekata komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda. Prijave se mogu poslati za financiranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine.Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata i uređaja. Prihvatljivi su svi troškovi za radove, opremu i usluge iz područja komunalne infrastrukture sukladno stavkama iz financijskog plana i troškovnika programa/projekta. Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 kn. Projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirati će do 100% iznosa vrijednosti projekta, a kod jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti projekta. Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-685.

Financijski vodič za mlade

U ožujku ove godine obilježen je Svjetski i Europski tjedan novca u okviru kojeg je Hrvatska udruga banaka (HUB) izradila Financijski vodič za mlade, edukativni materijal koji mladima pruža informacije za lakše upravljanje financijama na važnim životnim prekretnicama poput odlaska na fakultet, prvog zapošljavanja, kupovine kuće ili automobila. Dobre se financijske navike razvijaju od djetinjstva, a Vodič ima za cilj pomoći mladima u dobrom planiranju i upoznavanju financijskih proizvoda i usluga kako bi u važnim životnim situacijama odabirali najbolje te izbjegli dodatne troškove. Osim Vodiča HUB je pripremio Infografiku s izdvojenim rezultatima istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj koje je 2015. godine za Hrvatsku narodnu banku i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, a prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), provela agencija Ipsos. Financijski vodič za mlade možete pronaći ovdje.

Novosti u provedbi M10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ i M11“Ekološki uzgoj“

Europska komisija je Republici Hrvatskoj odobrila izmjenu Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na M10 i M 11, a odobrene novosti počinju se primjenjivati već ove proizvodne godine. 

M10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ 
Izmjena u M10 odnosi se na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide. 
Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide propisana je Uredbom 1305/2013, a u PRR je ista obveza navedena kod svih operacija unutar mjere. Nakon odobrenja PRR prošle godine uočeno je da su minimalni zahtjevi, kojih se trebaju pridržavati korisnici M 10, postavljeni nejasno te ih je bilo teško jasno formulirati u provedbenom aktu (što je nužno jer moraju kontrolirati). Iz tog se razloga krenulo u pregovore s EK kako bi se ovi zahtjevi postavili na jednostavniji i logičniji način. Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva izbačena je iz onih operacija u kojima nisu propisani neki posebni načini primjene gnojiva i/ili pesticida. Minimalni zahtjevi propisani su u ove tri operacije:   
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN) 
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV) 
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM) 
Izmjenom se postiglo da su minimalni zahtjevi postavljeni na način da ih je moguće lako provoditi i kontrolirati obzirom na sličnost sa zahtjevima višestruke sukladnosti. 
 
M11 „Ekološki uzgoj“ 
Izmjena u M11 odnosi se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere.   
Kako bi se ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanju minimalno 0,5 EKO UG/ha na skupini usjeva trajni travnjaci što se primjenjuje od 2016. godine. Napominjemo da će se korisnicima koji su 2015. godine ušli u sustav potpore biti isplaćena potpora sukladno zahtjevu koji je podnesen te godine, te da u 2016. godini ne moraju odustati od potpore za sve površine već samo za one na kojima nemaju dostatan broj uvjetnih grla.   
Status EKO grla, kako je definiran za potrebe ove mjere, ne znači istovremeno i stvarni status grla u ekološkom uzgoju. EKO status se odnosi na grla koja se uzgajaju na ekološkom trajnom travnjaku i koja mogu imati kako prijelazni, tako i puni ekološki status. Za definiranje prijelaznog ili eko statusa grla, kontaktirajte odabrano kontrolno tijelo. Potpora se ostvaruje samo za onu površinu na kojoj je ispunjen kriterij od 0,5 UG/ha, dok se za ostatak ekološke površine pod skupinom usjeva trajni travnjaci ne može ostvariti potpora kroz mjeru Ekološki uzgoj. Međutim, za sve površine i dalje postoji mogućnost ostvarenja potpore s naslova izravnih plaćanja gdje su postavljeni drugačiji kriteriji.

Foto natječaj „Volim svoju županiju“

Hrvatska zajednica županija pokrenula je foto natječaj „Volim svoju županiju“, čiji je cilj promoviranje prirodnih ljepota i kulturne baštine iz svih hrvatskih županija te poticanje snažnijeg regionalnog identiteta. Hrvatska zajednica županija želi potaknuti mlade umjetnike/amatere da sami stvaraju i razmišljaju o svojoj županiji kao destinaciji koja, osim svojih ljepota, nudi i zanimljive sadržaje prilagođene objavljivanju u novim medijima. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: najbolja fotografija prema broju dijeljenja, najbolja fotografija prema broju lajkova te najbolja fotografija prema izboru stručnog žirija. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Republike Hrvatske, a svaki autor/autorica može poslati do tri fotografije. Moguće ih predati isključivo online, putem Facebook aplikacije „Volim svoju županiju“ kojoj se pristupa putem službene Facebook stranice Hrvatske zajednice županija i službene internetske stranice. Dopuštene su minimalne korekcije na fotografijama, kao na primjer poravnanje, izrezivanje, oblikovanje ruba fotografije, kontrasta i boja. Fotografije prikupljene putem natječaja Hrvatska zajednica županija koristit će isključivo u promotivne svrhe, a poslati ih možete do 31. svibnja 2016.  Svi detalji, kao i uvjeti predaje fotografija bit će objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Hrvatske zajednice županija koja se nalazi ovdje i Facebook stranici  na linku.