Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Regionalna razvoja agencija Zagrebačke županije kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa sa gospodarskim subjektom ILECO d.o.o.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Plan nabave

Plan nabave 2017.

I. Izmjene i dopune plana nabave 2016.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2015.

Izmjene plana nabave 2014.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2013.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – na dan 23.03.2017.

 

Repozitorij

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2013.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.g.